เรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือ  ค้นหา หนังสือราชการ  ช่วยเหลือ
  ลงทะเบียน  เข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
 ทะเบียนหนังสือหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม่   พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
  เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ ผู้ส่ง อ่าน ตอบรับ
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] 1404 ศธ 04140/ว 1404 22 เมษายน 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนบ้านดองดึง,โนนดั่ง,หลัก,ติ้ว,ตาโสม การจัดสรรงบประมาณปี 2557 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อ กลุ่มนโยบายและแผน อุษา พรมมา group04 22 เมษายน 2014 10:54 10
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] 1391 ศธ 04140/ว1391 21 เม.ย. 57 สพป.ศก.3 ผอ.ร.ร.ทุกโรงในสังกัด ให้ข้าราชการครูไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล เพิ่มศักดิ์ เสนคราม group06 21 เมษายน 2014 12:35 36
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] 1363 ศธ 04140/ 17/04/2557 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.ร.ร.บ้านมัดกานกทาขุมปูน การอบรมโครงการสหกรณ์สู่ชมชนหลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ใน ร.ร.สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่" กลุ่มนิเทศฯ กลุ่มนิเทศฯ group05 18 เมษายน 2014 13:37 23
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] 1366 ศธ 04140 18 เมษายน 2556 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผอ.โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนที่มรภาวะโภชนาการเกินและทุพโภชนาการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาววรญา ศรชัยญาติ group03 18 เมษายน 2014 09:51 19
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 111 1111 4 เมษายน 2557 สพป.ศก.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมหลักสูตรครูสอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล พัชภราภรณ์ group06 11 เมษายน 2014 14:08 70
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 04140 ศธ 04140/1316 10 เมษายน 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล พัชราภรณ์ group06 10 เมษายน 2014 16:15 65
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 1315 ศธ 04140/ว 1315 10 เมษายน 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา กลุ่มนโยบายและแผน อุษา พรมมา group04 10 เมษายน 2014 13:36 89
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 1312 ศธ 04140/1312 10/04/2014 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธโอนเงินตามรายการขอเบิก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 10 เมษายน 2014 10:31 71
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 1300 ศธ 04140/1300 09/04/2014 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 09 เมษายน 2014 15:03 73
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 1277 ที่ ศธ 04140/1277 9 เม.ย. 2557 สพป.ศก 3 ผอ.รร.ทุกโรงเรียน การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วรญา group03 09 เมษายน 2014 08:47 61
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 1237 ศธ 04140/ 3 เม.ย.57 สพป.ศก.3 ทุก ร.ร.ในสังกัด รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รายการ งบลงทุน งบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ น.ส.เยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 04 เมษายน 2014 09:49 104
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 1251 ศธ 04140/ว 1251 4 เมษายน 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนทุกโรงเรียน หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและจัดทำคำของบประมาณ งบกลางของสถานศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน อุษา พรมมา group04 04 เมษายน 2014 09:43 66
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 1221 ศธ 04140/ว1221 2 เมษายน 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนในสังกัด 6 โรงเรียน แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นโยบายและแผน อุษา พรมมา group04 02 เมษายน 2014 11:29 111
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 1213 ที่ ศธ 04140/1213 1 เมษายน 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมารปี๒๕๕๗(รุ่นที่๖)ภายในมูลนิธิทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนันทนา หมื่นจิตร group03 01 เมษายน 2014 15:48 51
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] 1208 ศธ 04140/1208 01/04/2014 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 01 เมษายน 2014 14:15 47
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 1204 ที่ ศธ 04140/1204 1 เม.ย. 2557 สพป.ศก 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๕๖ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต LIFE SAVING กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คุณนันทนา group03 01 เมษายน 2014 11:09 66
 
หน้า ของ 65 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม่
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว]
หนังสือ [ส่งเข้าใหม]่ หนังสือ [ส่งเข้าใหม]่ หนังสือเด่น [ส่งเข้าใหม่] หนังสือเด่น [ส่งเข้าใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ