เรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือ  ค้นหา หนังสือราชการ  ช่วยเหลือ
  ลงทะเบียน  เข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
 ทะเบียนหนังสือหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม่   พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
  เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ ผู้ส่ง อ่าน ตอบรับ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 4476 ศธ 04140 18 พ.ย.57 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้านห้วยตามอญ ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จริงในการละทิ้งงาน กรณีจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ กลุ่มการเงิน กลุ่มการเงิน group01 18 พฤศจิกายน 2014 23:22 509
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 145 ศธ 04140.124/ 7 พ.ย.57 รักษาราชการแทน ผอ. ผอ. สพป.ศก.3 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา - - school124 07 พฤศจิกายน 2014 10:15 630
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว4242 ศธ 04140/ว4242 30/10/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 31 ตุลาคม 2014 09:02 565
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว4145 ศธ 04140/ว4145 21/10/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ปฏิทินการบริหารงบประมาณปี พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 22 ตุลาคม 2014 15:27 688
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว4138 ศธ 04140/ว4138 21/10/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 21 ตุลาคม 2014 11:07 603
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว4095 ศธ 04140/ว4095 15/10/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 21 ตุลาคม 2014 11:03 601
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว4002 ศธ 04140/ 08/10/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 17 ตุลาคม 2014 10:19 647
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 04140 7798 23 ก.ย.57 สพป.ศก.3 ทุก ร.ร.ในสังกัด การกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กลุ่มการเงิน พัสดุ group01 24 กันยายน 2014 17:35 712
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว3428 ศธ 04140/ว3428 28/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 29 สิงหาคม 2014 10:50 1050
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว3410 ศธ 04140/ว3410 27/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 28 สิงหาคม 2014 08:31 1082
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว3283 ศธ 04140/ว3283 19/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 20 สิงหาคม 2014 08:26 1497
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 3195 ศธ 04140/3195 08/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 08 สิงหาคม 2014 15:59 1827
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว3138 ศธ 04140/ว3138 04/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 04 สิงหาคม 2014 15:34 1904
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว3137 ศธ 04140/ว3137 04/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 04 สิงหาคม 2014 15:32 1927
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 151 ศธ 04140.040/151 30 กรกฎาคม 2557 ผอ.โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง ผอ.สพป.ศก.3 ตอบรับการเข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล ธุรการ ธุรการ school040 31 กรกฎาคม 2014 13:55 1979
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว3044 ศธ 04140/ว3044 29/07/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งผลการพิจารณาตามาตรการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ว๕๓) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 30 กรกฎาคม 2014 10:26 2209
 
หน้า ของ 70 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม่
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว]
หนังสือ [ส่งเข้าใหม]่ หนังสือ [ส่งเข้าใหม]่ หนังสือเด่น [ส่งเข้าใหม่] หนังสือเด่น [ส่งเข้าใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ