เรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือ  ค้นหา หนังสือราชการ  ช่วยเหลือ
  ลงทะเบียน  เข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
 ทะเบียนหนังสือหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม่   พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
  เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ ผู้ส่ง อ่าน ตอบรับ
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] 111 1111 4 เมษายน 2557 สพป.ศก.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมหลักสูตรครูสอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล พัชภราภรณ์ group06 11 เมษายน 2014 14:08 40
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] 04140 ศธ 04140/1316 10 เมษายน 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล พัชราภรณ์ group06 10 เมษายน 2014 16:15 44
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 1315 ศธ 04140/ว 1315 10 เมษายน 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา กลุ่มนโยบายและแผน อุษา พรมมา group04 10 เมษายน 2014 13:36 65
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] 1312 ศธ 04140/1312 10/04/2014 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธโอนเงินตามรายการขอเบิก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 10 เมษายน 2014 10:31 47
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 1300 ศธ 04140/1300 09/04/2014 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 09 เมษายน 2014 15:03 50
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] 1277 ที่ ศธ 04140/1277 9 เม.ย. 2557 สพป.ศก 3 ผอ.รร.ทุกโรงเรียน การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วรญา group03 09 เมษายน 2014 08:47 44
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 1237 ศธ 04140/ 3 เม.ย.57 สพป.ศก.3 ทุก ร.ร.ในสังกัด รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รายการ งบลงทุน งบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ น.ส.เยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 04 เมษายน 2014 09:49 87
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 1251 ศธ 04140/ว 1251 4 เมษายน 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนทุกโรงเรียน หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและจัดทำคำของบประมาณ งบกลางของสถานศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน อุษา พรมมา group04 04 เมษายน 2014 09:43 55
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 1221 ศธ 04140/ว1221 2 เมษายน 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนในสังกัด 6 โรงเรียน แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นโยบายและแผน อุษา พรมมา group04 02 เมษายน 2014 11:29 96
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] 1213 ที่ ศธ 04140/1213 1 เมษายน 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมารปี๒๕๕๗(รุ่นที่๖)ภายในมูลนิธิทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนันทนา หมื่นจิตร group03 01 เมษายน 2014 15:48 39
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] 1208 ศธ 04140/1208 01/04/2014 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 01 เมษายน 2014 14:15 35
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] 1204 ที่ ศธ 04140/1204 1 เม.ย. 2557 สพป.ศก 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๕๖ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต LIFE SAVING กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คุณนันทนา group03 01 เมษายน 2014 11:09 49
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] 1192 ที่ ศธ 04140/1192 31 มีนาคม 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงขโมยโทรศัพท์มือถือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนันทนา หมื่นจิตร group03 31 มีนาคม 2014 13:43 42
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 1171 ศธ 04140/1171 28/03/2557 ผอ.สพป.ศก.3 ผอ.ร.ร.ทุกโรง อนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กลุ่มอำนวยการ กอบชัย สายทอง group01 28 มีนาคม 2014 11:08 61
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว1160 ศธ 04140/ว1160 27/03/2557 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผอ.ร.ร.ทุกโรง โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กลุ่มอำนวยการ กอบชัย สายทอง group01 27 มีนาคม 2014 16:14 73
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว1160 ศธ 04140/ว1160 27/03/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลื่อกตั้งสมาชิกวุุฒิสภา กลุ่มอำนวยการ นายกอบชัย สายทอง school094 27 มีนาคม 2014 15:48 63
 
หน้า ของ 65 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม่
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว]
หนังสือ [ส่งเข้าใหม]่ หนังสือ [ส่งเข้าใหม]่ หนังสือเด่น [ส่งเข้าใหม่] หนังสือเด่น [ส่งเข้าใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ