: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   07 มีนาคม 2015
เวลา   00:19.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
- - - โรงเรียนบ้านกระแมด กลุ่มนโบายและแผน แบบรวบรวมข้อมมูลสถานศึกษา - -
๑๖๗ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๐/๑๖๗ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านตาเปียง ผอ.สพป.ศก.๓ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อการวางแผน กลุ่มนโยบายและแผน ธุรการ
๔๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๘๘ / ๔๙ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านหนองคูขาม ผอ.สพป.ศก.๓ การวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ งานบุคคล ธุรการ
๒๑๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๑๕/๒๑๔ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านปรือคัน ผอ.สพป.ศก.เขต ๓ ส่งตัวข้ราชการครูช่วยราชการกลับต้นสังกัดเดิม * *
55 04140.105/55 11 ก.ย.55 โรงเรียนบ้านบก(ประชาสามัคคี) สพป.ศก.3 ส่งข้อมูลตัวชี้วัดที่ 7 กลุ่มอำนวยการ นางพจนีย์ บุญมาก
227 ศธ 04140.077 10 กันยายน 2555 ผอ.รร.บ้านตูม ผอ.สพป.ศก.3 รายงานการไปราชการของผู้บริหาร * *
๑๒๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๑๙/๑๒๔ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านไฮเลิง ผอ.สพป.ศก.๓ การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ธุรการ
143 ศธ 04140.166/134 6 กันยายน 2555 ผอ.ร.ร.บ้านสร้างใหญ่ ผอ.สพป.ศก.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพิเศษ กลุ่มบุคคล นายประสิทธิ์ เสมศรี
๘๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๘๑ / ๘๐ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านสำโรง ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ธุรการ งานบุคคล
139 ศธ 04140.172/139 4 ก.ย. 55 ผอ.ร.ร.บ้านสวาย-สนวน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ - ธุรการ(สมพร)
104 ศธ 04140.106/104 4 ก.ย. 2555 ผอ.ร.ร. บ้านบ่อ ผอ. สพป.ศก 3 แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย เดือนกันยายน 2555 จันทนา จันทนา
๘๐ ศธ ๐๔๑๔๐.ฃทสร/๘๐ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ประธาน กพศ.ชท.สร. ผอ.สพป.ศก.๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน กลุ่มนิเทศฯ ธุรการ
127 ศธ 04140.124/127 31 ส.ค. 55 ผอ.ร.ร.บ้านผือ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ - ธุรการ(สมพร)
215 ศธ04140.077/215 30 สิงหาคม ผอ.รร.บ้านตูม ผอ.สพป.ศก 3 การแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ เดือน กันยายน * *
172 ศธ 04140.212/172 31 ส.คง. 55 ผอ.ร.ร.อนุบาลภูสิงห์ ผอ.สพป.ศก3 การแต่งตั้งเวรรักษาความปลอกภัยในสถานที่ราชการ * *
๑๓๗ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๑๐/๑๓๗ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านบึงกระโพธิ์ ผอ.สพป.ศก๓ คำสั่งเวรรักษาราชการประจำสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ธุรการ *_*
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 135 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้