: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   02 กันยายน 2014
เวลา   18:26.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
๑๗๗ ศธ.๐๔๑๔๐.๒๑๑/๑๗๗ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ผอ.สพป.ศก.๓ การขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา บท. นายธีระ ไพรบึง
74 ศธ 04140.084/74 29 มิ.ย. 55 ผอ.ร.ร. บ้านทุ่งหลวง ผอ. สพป.ศก 3 โครงการฝึกอบรม ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บง *0*
73 ศธ 04140.084/73 29 มิ.ย. 55 ผอ.ร.ร. บ้านทุ่งหลวง ผอ. สพป.ศก 3 การประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บง *0*
๘๗ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๔๓/๐๘๗ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านไม้แก่น ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งแบบสอบถามโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมในปีการศึกษา ๒๕๕๔ - กลุ่มนิเทศฯ
๘๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๔๓/๐๘๙ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านไม้แก่น ผอ.สพป.ศก. ๓ แจ้งรายชื่ออบรม ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) - บริหารการเงินและสินทรัพย์
๘๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๔๓/๐๘๘ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านไม้แก่น ผอ.สพป.ศก. ๓ แจ้งรายชื่อเข้าอบรมควบคุมภายใน - กลุ่มอำนวยการ
096 ศธ 04140.009/096 27 มิถุนายน 2555 ผอ.ร.ร.บ้านกันตรวจ ผอ.สพป.ศก.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยร.ร.บ้านกันตรวจ กลุ่มนิเทศฯ **
112 ศธ04140.155 18 มิถุนายน 2555 รร.วัดบ้านประอางฯ สพป.ศก.3 อัตรากำลัง บุคคล บุคคล
179 ศธ 04140.212/179 28 มิ.ย. 2555 ผอ.ร.ร.อนุบาลภูสิงห์ ผอ.สพป.ศก.3 ขออนุญาตให้ครูธุรการปฏิบัติการสอน บค **0
128 ศธ 04140.212/128 28 มิ.ย. 2555 ผอ.โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ ผอ.สพป.ศก.3 การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บค *0*
72 ศธ 04140.084/72 28 มิ.ย.2555 ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งหลวง ผอ.สพป.ศก.3 การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บค *๑*
56 ศธ 04140.162 28 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนาย ผอ.สพป.ศก.3 การประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน อำนวยการ *****************
๑๒๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๒ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านโพง ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งสำเนาคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่เวรของบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ งานบริหารงานบุคคล ครูธุรการ
๑๒๗ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๒ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านโพง ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา งานบริหารงานบุคคล ครูธุรการ
78 ศธ 04140.085 28 มิถุนายน 2555 ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม ผอ.สพป.ศก.3 แจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้าง * *
77 ศธ 04140.085 28 มิถุนายน 2555 ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม ผอ.สพป.ศก.3 แจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมประชุมชี้แจงเสริมสร้างความเข้าใจฯ * *
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 125 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้