: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   01 ตุลาคม 2014
เวลา   02:44.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
๗๓ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๐๖/๗๓ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อ ผอ.สพป.ศก ๓ แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ *** ธุรการ
๐๖๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๕/๐๖๙ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านโพนปลัด ผอ.สพป.ศก.๓ การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มอำนวยการ งานธุรการโรงเรียน
๐๗๓ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๘/๐๗๓ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านตาเจา ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ แจ้งผลการตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ - -
๕๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๑/๕๙ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านขะยูง (โนนเจริญศึกษา) ผอ.สพป.ศก ๓ การประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน กลุ่มอำนวยการ ***
๐๗๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๘/๐๗๔ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านตาเจา ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ โครงการฝึกอบรม "ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) - -
๘๗ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๙๑/๘๗ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านหนองเชียงทูน ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงาน
๑๐๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๘/๑๐๔ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านเหล็ก ผอ.สพป.ศก.๓ โครงการฝึกอบรม"ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GGP)" * *
๑๐๓ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๘/๑๐๓ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านเหล็ก ผอ.สพป.ศก.๓ การดำเนินงานตัวชี้วัดที่๕ ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ * *
๕๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๑/๕๘ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านขะยูง (โนนเจริญศึกษา) ผอ.สพป.ศก ๓ ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล ***
๐๖๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๘/๐๖๒ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านเขวา ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งแบบสอบถามโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นิเทศติดตามและประเมินฯ งานธุรการโรงเรียน
๐๖๓ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๘/๐๖๓ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านเขวา ผอ.สพป.ศก.๓ การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มอำนวยการ งานธุรการโรงเรียน
139 ศธ 04140.018/139 2 กรกฎาคม 2555 ผอ.ร.ร.บ้านเกาะกระโพธิ์ ผอ.ศพป.ศก.3 การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มอำนวยการ *****
140 ศธ 04140.018/140 2 กรกฎาคม 2555 ผอ.ร.ร.บ้านเกาะกระโพธิ์ ผอ.ศพป.ศก.3 แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน กลุ่มอำนวยการ *****
* ศธ ๐๔๑๔๐.๐๑๒/๒๑๑ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ ผอ.สพป.ศก.๓ การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ * *
๐๙๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๙๖/๐๙๔ 29มิ.ย.55 ผอ.ร.ร.หนองระเยียว ผอ.สพป.ศก.3 ส่งแบบสอบถามโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ นิเทศ ด่วน
162 ศธ 04140.077/162 2 กรกฎาคม 2555 ผอ.โรงเรียนบ้านตูม ผอ.สพป.ศก3 แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ** **
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 126 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้