: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   28 มกราคม 2015
เวลา   05:47.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
26 ศธ ๐๔๑๔๐.๑๐๖/26 26 มีนาคม 2555 ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อ ผอ. สพป.ศก 3 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย ช่วงปิดเทอม จันทนา จันทนา
31 ศธ 04140.106/31 26 มี.ค.2555 ผอ.ร.ร.บ้านบ่อ ผอ.สพป.ศก 3 ส่งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านบ่อ * *
43 ศธ04140.157/43 26 มี.ค.55 ผอ.ร.ร.บ้านศาลา ผอ.สพป.ศก.3 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคคล อาทิตย์
๐๔๐ ศธ ๐๔๑๔๐,๐๘๑/๐๔๐ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านท่าคอยนาง ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งรายชื่อผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ธูรการ อภิรักษ์
042 ศธ 04140.017/042 26 มีนาคม 2555 ผอ.ร.ร.บ้านกู่ ผอ.สพป.ศก.3 การแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในช่วงปิดภาคเรียน งานบริหารทั่วไป มณฑิตา
๐๓๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๘/๐๓๕ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านตาเจา ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ การสรรหา การเลือกและการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - -
42 ศธ04140.157/42 23 มี.ค.55 ผอ.ร.ร.บ้านศาลา ผอ.สพป.ศก.3 การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคคล อาทิตย์
25 ศธ 04140.084/25 26 มี.ค. 55 ผอ.ร.ร. บ้านทุ่งหลวง ผอ. สพป.ศก 3 เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน * *
67 ศธ04140.191/67 23 มี.ค.55 ผอ.ร.ร.บ้านหนองเชียงทูน ผอ.สพป.ศก.3 ตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต3 อาทิตย์
๑๐๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๗/๑๐๕ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านตูม ผอ.สพป.ศก.๓ การตวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา งานบุคคล ***
66 ศธ04140.191/66 23 มี.ค. 55 ผอ.ร.ร.บ้านหนองเชียงทูน ผอ.สพป.ศก.3 ส่งรายชื่อเพื่อดำเนินการแต่งตั้ง บุคคล อาทิตย์
113 ศธ04140.113/45 23 มีนาคม 2555 ผอ.โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว ผอ.สพป.ศก.3 การตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพ งานบุคคล 0868635157
57 ศธ ๐๔๑๔๐.๐๙๕ 23 มีนาคม2555 โรงเรียนนิคม 3 ( กรมประชาสงเคราะห์) ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพ ธูรการ ธุรการ
๕๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๘/๕๔ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านเหล็ก ผอ.สพป.ศก.๓ การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา * *
72 ศธ 04140.161/72 23 มีนาคม 2555 ผอ.รร ผอ.สพป.ศก 3 เสนอชื่อผู้แทนกลุ่มบุุคคลและผู้แทนด้านต่าง ๆ เพื่อแต่งตั้ง - -
041 ศธ 04140.017/041 23 มีนาคม 2555 ผอ.ร.ร.บ้านกู่ ผอ.สพป.ศก.3 รายงานตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บริหางานทั่วไป มณฑิตา
๒๑ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๐๕/ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านบก(ประชาสามัคคี) สพป.ศก.๓ ส่งแบบตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ นางพจนีย์ บุญมาก
* ** 23 มีนาคม 2555 ผอ.ร.ร.บ้านสร้างใหญ่ ผอ.สพป.ศก.3 แบบสอบถามการใช้บริการเครืองข่ายอินเตอร์เน็ตฯ หน่วยตรวจสอบภายใน ประสิทธิ์
196 ศธ 04140.196/050 22 มีนาคม 2555 ผอ.ร.ร.บ้านหนองระเยียว ผอ.สพป.ศก3 การรายงานการรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มส่งเสริมฯ ****
196 ศธ 04140.196/050 22 มีนาคม 2555 ผอ.ร.ร.บ้านหนองระเยียว ผอ.สพป.ศก3 การรายงานผลการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีีที่ 1 ปีการศึกษา2555 *** กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 107 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้