: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   18 เมษายน 2015
เวลา   11:41.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
๑๒๗ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๒ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านโพง ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา งานบริหารงานบุคคล ครูธุรการ
78 ศธ 04140.085 28 มิถุนายน 2555 ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม ผอ.สพป.ศก.3 แจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้าง * *
77 ศธ 04140.085 28 มิถุนายน 2555 ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม ผอ.สพป.ศก.3 แจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมประชุมชี้แจงเสริมสร้างความเข้าใจฯ * *
76 ศธ 04140.085 28 มิถุนายน 2555 ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม ผอ.สพป.ศก.3 ส่งแบบสอบถาม * *
75 ศธ 04140.085 27 มิถุนายน 2555 ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม ผอ.สพป.ศก.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด * *
๙๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๕ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านติม (พันธ์พิทยาคม) ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา งานบริหารงานบุคคล ครูธุรการ
102 ศธ 04140.054/102 21มิถุนายน 2555 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน ตามแผนเพิ่มประสิทธฺภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 บริหารงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
141 ศธ 04140.057/141 27 มิถุนายน 2555 ผอ.โรงเรียนบ้านดู่ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน ตามแผนเพิ่่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 อำนวยการ ธุรการ
63 ศธ ๐๔๑๔๐.๑๐๖/63 26 มิถุนายน 2555 ผอ.ร.ร. บ้านบ่อ ผอ. สพป.ศก 3 แจ้งรายชื่อครูประชุมระบบควบคุมภายใน จันทนา จันทนา
74 ศธ 04140.085 25 มิถุนายน 2555 ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม ผอ.สพป.ศก.3 ขอแก้ไขรายชื่อกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน * *
๐๗๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๘/๐๗๒ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านตาเจา ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ การประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ - -
๐๖๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๖/๐๖๘ ๒๖ มิ.ย.๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านตะเภา ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งแบบสอบถามโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ธุรการ อภิรักษ์
๙๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๕/๙๒ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านหว้าน ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งแบบสอบถามการนิเทศฯ ปี 54 รร บ้านหว้าน งานวิชาการ ธุรการ
๑๐๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๔๐/๑๐๐ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านมะขาม ผอ.สพป.ศก.เขต ๓ โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อนฯ * *
๑๐๙ ศธ.๐๔๑๔๐.๐๒๓/๑๐๙ ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านขามทับขอน ผอ.สพป.ศก.๓ สำรวจข้อมูลอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ * *
70 ศธ 04140.084/70 20 มิ.ย. 55 ผอ.ร.ร. บ้านทุ่งหลวง ผอ. สพป.ศก 3 รายงานโครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน บท ^_^
๐๖๓ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๕/๐๖๓ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านโพนปลัด ผอ.สพป.ศก.๓ ขอข้อมูลการบริจาคเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นโยบายและแผน งานธุรการโรงเรียน
๐๖๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๕/๐๖๒ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านโพนปลัด ผอ.สพป.ศก.๓ การยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ นิเทศติดตามและประเมินฯ งานธุรการโรงเรียน
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 121 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้