: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   24 พ.ย. 2014
เวลา   20:23.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
64 ศธ 04140.085 18 พ.ค. 2555 ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม ผอ.สพป.ศก.3 ส่งแบบตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา * *
๕๐ ศธ๐๔๑๔๐.๐๒๒/๕๐ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านขามฆ้อง ผอ.สพป.ศก.๓ ขอรับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ ฯ ** **
63 ศธ 04140.085 18 พ.ค. 2555 ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม ผอ.สพป.ศก.3 รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่มีข้าราชการครูสอนหลายชั้น * *
๑๐๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๒ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านโพง ผอ.สพป.ศก.๓ การรายงานข้อมูลสถานศึกษาที่มีข้าราชการครูสอนหลายชั้น (ในเวลาเดียวกัน) - ครูธุรการ
73 ศธ.04140.190/73 17 พ.ค.55 ผอ.รร.บ้านหนองคูอาวอย ผอ.สพป.ศก.3 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ธุรการ -
56 ศธ 04140.034 18 พ.ค. 2555 โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ส่งแบบสำรวจข้อมูลครูสอนหลายชั้นเรียน กลุ่มงานบริหารบุคคล ฝ่ายบุคคล
15 กพศ.ดนป./015 17 พ.ค.55 ประธาน กพศ.ดินแดงโนนปูน ผอ.สพป.ศก3 การคัดเลือกผู้บริหารประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา บุคคล **
๖๑ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๘๘ / ๖๑ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านหนองคูขาม ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานข้อมูลขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งานทั่วไป ธุรการ บุญฤทธิ์
๔๗ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๘๑ / ๔๗ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านสำโรง ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานข้อมูลขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งานทั่วไป ธุรการ บุญฤทธิ์
๗๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๑๐/๗๔ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านบึงกระโพธิ์ ผอ.สพป.ศก๓ การคัดเลือกโรงเีรียนเพื่อรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ *-* *_*
60 ศธ04140.191/60 18 พ.ค.2555 ผอ.ร.ร.บ้านหนองเชียงทูน ผอ.สพป.ศก.3 ขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน พีรวัส -
๗๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๔๐/๗๙ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านมะขาม ผอ.สพป.ศก.เขต ๓ ขอส่งสำเนาสมุดนิเทศการศึกษาของโรงเรียนบ้านมะขาม * *
๗๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๔๐/๗๘ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านมะขาม ผอ.สพป.ศก.เขต ๓ ขอส่งสำเนาสมุดบันทึกการตรวจราชการของโรงเรียนบ้านมะขาม * *
51/55 ศธ04140.084/51 14 พฤษภาคม 2555 ผอ.รร.บ้านทุ่งหลวง ผอ.สพป.ศก.3 สำรวจข้อมูลข้าราชการครูซุึ่งหน้าที่ครูประจำชั้นและหลายชั้น(ในเวลาเดียวกัน) บริหารงานบุคคล ****
50 ศธ ๐๔๑๔๐.๑๐๖/50 17 พ.ค.2555 ผอ.ร.ร. บ้านบ่อ ผอ. สพป.ศก 3 ส่งแบบขอรับจัดสรร ระบบ คอมพิวเตอ์เพื่อการเรียนการสอน จันทนา จันทนา
47 ศธ ๐๔๑๔๐.๑๐๖/47 17 พ.ค.2555 ผอ.ร.ร. บ้านบ่อ ผอ. สพป.ศก 3 แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย เดือนพฤษภาคม 2555 จันทนา จันทนา
๗๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๓/๗๘ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร บ้านขามทับขอน ผอ.สพป.ศก๓ การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ * *
๐๕๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๖/๐๕๒ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านตะเภา ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งแบบฟอร์มขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี ๒๕๕๕ ธุรการ อภิรักษ์
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 116 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้