: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   01 พฤศจิกายน 2014
เวลา   04:45.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
๑๐๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๕/๑๐๐ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร บ้านหว้าน ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งแบบสำรวจโรงเรียนขนาดเล็ก รร บ้านหว้าน.doc งานบริหารทั่วไป ธุรการ
๑๗๓ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๑๔/๑๗๓ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านปราสาทเยอ ผอ.สพป.ศก3 โครงการฝึกอบรม"ระบบจัดซื้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)" * *
๓๐ ๐๔๑๔๐.๑๐๕/๓๐ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านบกฯ สพป.ศก.๓ ส่งใบขออนุญาตลาป่วย บริหารงานบุคคล พจนีย์ บุญมาก
* ศธ ๐๔๑๔๐.๐๑๒/๒๒๐ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ ผอ.สพป.ศก.๓ โครงการฝึกอบรม “ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ *
๑๗๑ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๑๔/๑๗๑ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านปราสาทเยอ ผอ.สพป.ศก3 การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้บริการ * *
86 ศธ 04140.126/86 6 กรกฎาคม 2555 ผอ.ร.ร.บ้านพราน ผอ.สพป.ศก.3 แจ้งรายชื่อครูเข้าอบรม ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) - -
๑๓๖ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๙๙/๑๓๖ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนหนองอารีพิทยา ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ โครงการอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกลุ่มสาระศิลปะ และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี - -
97 ศธ 04140.124/97 29 มิ.ย. 55 ผอ.ร.ร.บ้านผือ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ส่งแบบสอบถามโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมในปีการศึกษา 2554 ****** ธุรการ(สมพร)
๑๑๖ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๕๒/๑๑๖ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ส่งสำเนาคำสั่งเวรประจำวัน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ ธุรการ ธุรการ
๑๑๕ ที่ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๕๒/๑๑๕ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ส่งสำเนาบันทึการตรวจราชการ ธุรการ ธุรการ
๔๔ ๐๔๑๔๐.๑๐๕/๔๔ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านบกฯ สพป.ศก.๓ รายงานการใช้น้ำประปา ไฟฟ้าและโทรศัพท์ ไตรมาส ๓ ปี๒๕๕๕ บริหารทั่วไป พจนีย์ บุญมาก
82 ศธ 04140.034 4 ก.ค. 55 คอกหนองไพร สพป.ศก.3 ส่งรายชื่อครูอบรม E-GP พัสดุ งานแผน
๑๑๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๕๒/๑๑๔ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ส่งแบบสอบถามโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ธุรการ ธุรการ
82 ศธ 04140.034 4 ก,ค, 55 คอกหนองไพร สพป.ศก.3 แจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) พัสดุ กลุ่มงานแผน
95 ศธ 04140.124/95 29 มิ.ย. 55 ผอ.ร.ร.บ้านผือ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ **** ธุรการ(สมพร)
๙๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๕/๙๙ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร บ้านหว้าน ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานการไปราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านมิถุนายน2555.doc งานบริหารบุคคล ธุรการ
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 128 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้