: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   29 พฤษภาคม 2015
เวลา   12:48.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
๒๕ ศธ ๐๔๑๔๐(ทส)/๒๕ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ประธานกพศ.ทับทิมสยาม ผอ.สพป.ศก.๓ แจ้งครูเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ *** ***
๑๕๕ ศธ ๐๔๐๔๑.๐๕๔/๑๕๕ ๒๑ กันยายน ๒๕๕ค ผอ.ร.ร.บ้านดองดึง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งานกิจการนักเรียน
30 ศธ 04140.09/30 21 กันยายน 2555 ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ดุ่ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอเชิญเป็นประธานเกษียณอายุราชการ บุคคล เลขา
๑๓๖ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๕/๑๓๖ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านหว้าน ผอ.สพป.ศก.๓ แต่งตั้งข้าราชการครูให้รักษาราชการการแทน งานบริหารบุคคล ธุรการ
๑๔๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๙๑/๑๔๐ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านหนองเชียงทูน ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน คุณยุทะพงศ์ สีดำ
๙๑ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๘๑ / ๙๑ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านสำโรง ผอ.สพป.ศก.๓ การวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ งานบุคคล ธุรการ
205 ศธ 04140.080/205 19 กันยายน 2555 ผอ.ร.ร.ทับทิมสยาม ๐๖ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 การแต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บค. -
41 กพศ.สพ/41 19 ก.ย.55 ประธาน กพศ.สำโรงพลัน ผอ.สพป.ศก.3 ส่งรายชื่อครูเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ฺ กลุ่ม กลุ่ม
40 กพศ.สพ/40 19 ก.ย.55 ประธาน กพศ.สำโรงพลัน ผอ.สพป.ศก.3 ส่งรายชื่อครูเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม กลุ่ม กลุ่ม
144 ศธ 04140.190/144 19 กันยายน 2555 ผอ.รร..บ้านหนองคูอาวอย ผอ.สพป.ศก.3 ส่งรายชื่อข้าราชการครูเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๕ *** *****
๑๔๗ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๑๐/๑๔๗ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านบึงกระโพธิ์ ผอ.สพป.ศก๓ ขออนุญาตลากิจส่วนตัว *-* ธุรการ
๑๑๘ ศธ๐๔๑๔๐.๐๕๘/๑๑๘ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านแดง ผอ.สพป.ศก.3 การศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก * *
93 ศธ 04140.175/93 17 ก.ย. 55 ผอ.ร.ร.บ้านสะเดาน้อย ผอ.สพป.ศก.3 รายงานผลการวางแผนเตรียมรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 นภาพร ธุรการ
๑๐๗ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๐ / ๑๐๗ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านขอนแต้ ผอ.สพป.ศก.๓ การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ งานบุคคล ธุรการ
๑๐๑ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๖/๑๐๑ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านตะเภา ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ธุรการ -
148 ศธ 04140.172/148 17 ก.ย. 55 ผอ.ร.ร.บ้านสวาย-สนวน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ส่งแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา - ธุรการ(สมพร)
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 136 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้