: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   25 เมษายน 2014
เวลา   13:58.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
75 ศธ04140.193/075 28 มีนาคม 2555 ผอ.โรงเรียนบ้านหนองพัง ผอ.สพป.ศก.3 ส่งบัญชีรายละเอียดชั่วโมงสอนและวุฒิกำรศึกษาของข้าราชการครู - กลุ่มบริหารงานบุคคล
76 ศธ 04140.104/76 27 มีนาคม 2555 ผอ.รร.บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมถ์) ผอ.สพป.ศก.3 ขออนุญาตลากิจ ฝ่ายบุคคล งานธุรการ
๘๑ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๒ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านโพง ผอ.สพป.ศก.เขต ๓ รายงานการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ครูธุรการ
๒๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๑/๒๘ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านขะยูง (โนนเจริญศึกษา) ผอ.สพป.ศก ๓ การสรรหา การเลือกและการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ ธุรการ
31 ศธ ๐๔๑๔๐.๑๐๖/31 26 มีนาคม 2555 ผอ.ร.ร. บ้านบ่อ ผอ. สพป.ศก 3 ส่งข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อ *** ****
74 ศธ 04140.193/074 26 มีนาคม 2555 ผอ.โรงเรียนบ้านหนองพัง ผอ.สพป.ศก.3 การสรรหา การเลือกและการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - กลุ่มอำนวยการ
26 ศธ ๐๔๑๔๐.๑๐๖/26 26 มีนาคม 2555 ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อ ผอ. สพป.ศก 3 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย ช่วงปิดเทอม จันทนา จันทนา
31 ศธ 04140.106/31 26 มี.ค.2555 ผอ.ร.ร.บ้านบ่อ ผอ.สพป.ศก 3 ส่งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านบ่อ * *
43 ศธ04140.157/43 26 มี.ค.55 ผอ.ร.ร.บ้านศาลา ผอ.สพป.ศก.3 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคคล อาทิตย์
๐๔๐ ศธ ๐๔๑๔๐,๐๘๑/๐๔๐ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านท่าคอยนาง ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งรายชื่อผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ธูรการ อภิรักษ์
042 ศธ 04140.017/042 26 มีนาคม 2555 ผอ.ร.ร.บ้านกู่ ผอ.สพป.ศก.3 การแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในช่วงปิดภาคเรียน งานบริหารทั่วไป มณฑิตา
๐๓๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๘/๐๓๕ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านตาเจา ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ การสรรหา การเลือกและการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - -
42 ศธ04140.157/42 23 มี.ค.55 ผอ.ร.ร.บ้านศาลา ผอ.สพป.ศก.3 การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคคล อาทิตย์
25 ศธ 04140.084/25 26 มี.ค. 55 ผอ.ร.ร. บ้านทุ่งหลวง ผอ. สพป.ศก 3 เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน * *
67 ศธ04140.191/67 23 มี.ค.55 ผอ.ร.ร.บ้านหนองเชียงทูน ผอ.สพป.ศก.3 ตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต3 อาทิตย์
๑๐๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๗/๑๐๕ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านตูม ผอ.สพป.ศก.๓ การตวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา งานบุคคล ***
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 111 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้