: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   31 สิงหาคม 2014
เวลา   05:06.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
72 ศธ 04140.084/72 28 มิ.ย.2555 ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งหลวง ผอ.สพป.ศก.3 การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บค *๑*
56 ศธ 04140.162 28 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนาย ผอ.สพป.ศก.3 การประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน อำนวยการ *****************
๑๒๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๒ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านโพง ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งสำเนาคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่เวรของบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ งานบริหารงานบุคคล ครูธุรการ
๑๒๗ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๒ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านโพง ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา งานบริหารงานบุคคล ครูธุรการ
78 ศธ 04140.085 28 มิถุนายน 2555 ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม ผอ.สพป.ศก.3 แจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้าง * *
77 ศธ 04140.085 28 มิถุนายน 2555 ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม ผอ.สพป.ศก.3 แจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมประชุมชี้แจงเสริมสร้างความเข้าใจฯ * *
76 ศธ 04140.085 28 มิถุนายน 2555 ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม ผอ.สพป.ศก.3 ส่งแบบสอบถาม * *
75 ศธ 04140.085 27 มิถุนายน 2555 ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม ผอ.สพป.ศก.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด * *
๙๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๕ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านติม (พันธ์พิทยาคม) ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา งานบริหารงานบุคคล ครูธุรการ
102 ศธ 04140.054/102 21มิถุนายน 2555 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน ตามแผนเพิ่มประสิทธฺภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 บริหารงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
141 ศธ 04140.057/141 27 มิถุนายน 2555 ผอ.โรงเรียนบ้านดู่ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน ตามแผนเพิ่่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 อำนวยการ ธุรการ
63 ศธ ๐๔๑๔๐.๑๐๖/63 26 มิถุนายน 2555 ผอ.ร.ร. บ้านบ่อ ผอ. สพป.ศก 3 แจ้งรายชื่อครูประชุมระบบควบคุมภายใน จันทนา จันทนา
74 ศธ 04140.085 25 มิถุนายน 2555 ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม ผอ.สพป.ศก.3 ขอแก้ไขรายชื่อกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน * *
๐๗๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๘/๐๗๒ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนบ้านตาเจา ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ การประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ - -
๐๖๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๖/๐๖๘ ๒๖ มิ.ย.๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านตะเภา ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งแบบสอบถามโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ธุรการ อภิรักษ์
๙๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๕/๙๒ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านหว้าน ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งแบบสอบถามการนิเทศฯ ปี 54 รร บ้านหว้าน งานวิชาการ ธุรการ
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 124 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้