: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   25 ตุลาคม 2014
เวลา   16:16.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
ศธ ๐๔๑๔๐.๐๘๑/๑ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านท่าคอยนาง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ กลุ่มงานวิชาการ ธุรการ
๑๑๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๘/๑๑๘ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา ผู้อำนวยการ สพป.ศก.๓ แบบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กลุ่มอำนวยการ งานธุรการโรงเรียน
205 ศธ04140.157/205 27 ธ.ค.2556 ผอ.ร.ร.บ้านศาลา(ปรางค์กู่) ผอ.สพป.ศก.3 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ * ธุรการ
206 ศธ04140.157/206 27 ธ.ค.2556 ผอ.ร.ร.บ้านศาลา(ปรางค์กู่) ผอ.สพป.ศก.3 แผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ * ธุรการ
๑๓๕ ศธ๐๔๑๔๐.๑๓๑ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ครู อันดับ คศ.๓ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านพะแวะ ผอ.สพป.ศก.๓ การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๖ - ธุรการโรงเรียน
206 ศธ 04140.124 25 ธ.ค.56 ผอ.ร.ร.บ้านผือ ผอ.สพป.ศก 3 การจัดทำงบหน้าภาษีฯ - -
๑๖๗ ศธ๐๔๑๔๐.๒๐๐ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ.รร.บ้านหนองอิไทย ผอ.สพป.ศก.๓ การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๖ - รุ่งนภา พรมชาติ
๑๖๔ ศธ๐๔๑๔๐.๐๘๒/๑๖๔ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ ร.ร.บ้านทำนบ ผอ.สพป.ศก.๓ แต่งตั้งข้าราชการครุและลูกจ้างประจำอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ธุรการ ธุรการ
๒๑๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๙๙/๒๑๕ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ .โรงเรียนหนองอารีพิทยา ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ - -
๒๓๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๙๑/๒๓๕ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ.รร.บ้านหนองเชียงทูน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ รายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษารร.บ้านหนองเชียงทูน งานบริหารทั่วไป ธรุการ
๑๗๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๖/๑๗๔ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเภา ผู้อำนวยการ สพป.ศก.๓ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ - -
๑๔๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๕/๑๔๒ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนปลัด ผู้อำนวยการ สพป.ศก.๓ แบบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กลุ่มอำนวยการ งานธูรการโรงเรียน
189 ศธ 04140.106/189 27 ธ.ค.2556 ร.ร.บ้านบ่อ ผอ.สพป.ศก .๓ รายงานแผนการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557-2558 * *
๒๒๓ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๑๔/๒๒๓ ๒๕ ธ.ค. ๕๖ ผอ.รร.บ้านกำแมด ผอ.สพป.ศก. ๓ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน - -
๑๗๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๑๙/๑๗๔ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านไฮเลิง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ธุรการ
๐๙๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๑๕/๐๙๕ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาลัย ผู้อำนวยการ สพป.ศก.๓ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล งานธูรการโรงเรียน
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 128 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้