: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   01 พฤศจิกายน 2014
เวลา   06:56.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
1 ศธ 04140.171/247 2 มกราคม 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย ผอ.สพป.ศก.3 การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป ปีการศึกษา 2557-2558 กลุ่มนโยบายและแผน ธุรการ
ศธ ๐๔๑๔๐.๐๑๒/๐๐๒ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านกันทรารมย์ ผอ.สพป.ศก.๓ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ธุรการ *
ศธ ๐๔๑๔๐.๐๑๒/๐๐๒ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านกันทรารมย์ ผอ.สพป.ศก.๓ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ธุรการ *
ศธ๐๔๑๔๐.๐๐๓/๑ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านกระแมด ผอ.สพป.ศก.๓ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ - ธุรการโรงเรียน
๒๖๑ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๐/๒๖๑ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านตาเปียง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๖ กลุ่มนโยบายและแผน ธุรการ
ศธ ๐๔๑๔๐.๐๘๑/๑ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านท่าคอยนาง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ กลุ่มงานวิชาการ ธุรการ
๑๑๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๘/๑๑๘ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา ผู้อำนวยการ สพป.ศก.๓ แบบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กลุ่มอำนวยการ งานธุรการโรงเรียน
205 ศธ04140.157/205 27 ธ.ค.2556 ผอ.ร.ร.บ้านศาลา(ปรางค์กู่) ผอ.สพป.ศก.3 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ * ธุรการ
206 ศธ04140.157/206 27 ธ.ค.2556 ผอ.ร.ร.บ้านศาลา(ปรางค์กู่) ผอ.สพป.ศก.3 แผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ * ธุรการ
๑๓๕ ศธ๐๔๑๔๐.๑๓๑ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ครู อันดับ คศ.๓ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านพะแวะ ผอ.สพป.ศก.๓ การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๖ - ธุรการโรงเรียน
206 ศธ 04140.124 25 ธ.ค.56 ผอ.ร.ร.บ้านผือ ผอ.สพป.ศก 3 การจัดทำงบหน้าภาษีฯ - -
๑๖๗ ศธ๐๔๑๔๐.๒๐๐ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ.รร.บ้านหนองอิไทย ผอ.สพป.ศก.๓ การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๖ - รุ่งนภา พรมชาติ
๑๖๔ ศธ๐๔๑๔๐.๐๘๒/๑๖๔ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ ร.ร.บ้านทำนบ ผอ.สพป.ศก.๓ แต่งตั้งข้าราชการครุและลูกจ้างประจำอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ธุรการ ธุรการ
๒๑๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๙๙/๒๑๕ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ .โรงเรียนหนองอารีพิทยา ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ - -
๒๓๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๙๑/๒๓๕ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ.รร.บ้านหนองเชียงทูน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ รายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษารร.บ้านหนองเชียงทูน งานบริหารทั่วไป ธรุการ
๑๗๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๖/๑๗๔ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเภา ผู้อำนวยการ สพป.ศก.๓ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ - -
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 128 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้