: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   30 กรกฎาคม 2014
เวลา   13:54.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
๑๖๑ ศธ๐๔๑๔๐.๐๘๐/๑๖๑ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายเข้าไปเรียน ไพศาล -
๑๖๒ ศธ๐๔๑๔๐.๐๘๐/๑๖๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ราชการ ธุรการ -
๙๗ ศธ๐๔๑๔๐/๙๗ ๒๗ ก.ย. ๕๖ ผอ.ร.ร. บ้านทุ่ม (อ.ส.พ.ป.๓) ผอ.สพป.ศก.๓ การสำรวจวุฒิทางลูกเสือและความต้องการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - ธุรการโรงเรียน
158 ศธ 04140.124 30 ก.ย. 56 ผอ.ร.ร.บ้านผือ ผอ.สพป.ศก ๓ รายงานผลการสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ - -
๐๘๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๘๐/๐๘๒ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านสามขา ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานการสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ของภาครัฐแลรัฐวิสาหกิจ ธุรการ อภิรักษ์
๑๐๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๘๑ / ๑๐๒ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.สำโรง ผอ.สพป.ศก.๓ การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ . .
๑๑๐ ศธ ๐๔๑๔๐,๒๐๔/๑๑๐ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านหว้า ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานการสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ธูรการ อภิรักษ์
๑๐๑ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๘๑ / ๑๐๑ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.สำโรง ผอ.สพป.ศก.๓ การสำรวจข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ งานบุคคล .
96 ศธ 04140.085 25 กันยายน 2556 ผอ.ร.ร. บ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) ผอ.สพป.ศก.3 ขอขอบคุณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล -
๑๘๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๐/๑๘๒ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านตาเปียง ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานผลการ X-ray การอ่านออกเขียนได้นักเรียนรายบุคคล รายโรงเรียน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ธุรการ
170 ศธ04140.157/170 23 กันยายน 2556 ผอ.ร.ร. บ้านศาลา ผอ.สพป.ศก.3 สำรวจความต้องการอบรมลูกเสือ บริหารทั่งไป *
๑๓๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๕ / ๑๓๒ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านหว้าน ผอ.สพป.ศก.๓ สำรวจวุฒิทางลูกเสือและความต้องการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ( แก้ไข ) . .
299 ศธ 04140.057/299 25 กันยายน 2556 ผอ.ร.ร.บ้านดู่ ผอ.สพป.ศก.3 รายงานข้อมูลสินทรัพย์ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ บริหารทั่วไป ***
๑๑๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๑๙/๑๑๒ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านไฮเลิง ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานโรงเรียนประสบภัย * *
94 ศธ 04140.085 20 กันยายน 2556 ผอ.ร.ร. ผอ.สพป.ศก.3 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดไปเป็นวิทยากร - -
๐๗๑ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๑๕/๐๗๑ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาลัย ผู้อำนวยการ สพป.ศก.๓ สำรวจวุฒิทางลูกเสือและความต้องการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ *** ***
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 121 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้