: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   25 กรกฎาคม 2014
เวลา   08:26.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
๑๐๗ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๕ / ๑๐๗ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านหว้าน ผอ.สพป.ศก.๓ การหักภาษี ณ ที่จ่าย . .
๑๐๖ ศธ๐๔๑๔๐.๑๔๑/๑๖๐ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผอ.รร.บ้านมะขามภูมิ ผอ.สพป.ศก.๓ การสมัครเข้าร่วมโครงการงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อประเทศ ฯ - ธุรการ
๖๓ ศธ๐๔๑๔๐.๑๖๗ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผอ.รร.บ้านสลักได ผอ.สพป.ศก.๓ การสำรวจความพร้อมการดำเนินงานการพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) - ธุรการโรงเรียน
๖๕ ศธ๐๔๑๔๐.๑๖๗ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผอ.รร.บ้านสลักได ผอ.สพป.ศก.๓ แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ งานบริหารงานบุคคล ธุรการโรงเรียน
๑๙๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๗๘/๑๙๙ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะอาด ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์บ้านวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศฯ ธุรการ
๑๐๘ ศธ๐๔๑๔๐.๑๐๖/๑๐๘ ๑ ส.ค. ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านบ่อ ผอ.ร.ร.สพป.ศก.๓ แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ *** ***
๑๐๘ ศธ๐๔๑๔๐.๑๐๖/๑๐๘ ๑ ส.ค. ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านบ่อ ผอ.ร.ร.สพป.ศก.๓ เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ *** ***
๙๓ ศธ๐๔๑๔๐.๐๙๐/๙๓ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร. บ้านนกยูง(อ.ส.พ.ป.๓๐) ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ งานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพฐ และการจัดนิทรรศการปฐมวัยก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
๐๔๙ กพศ.๑๘ ดนป/๐๔๙ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาดินแดงโนนปูน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ งานสัปดาห์บ้ายนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพฐและนิทรรศการปฐมวัยก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - -
๑๑๐ ศธ๐๔๑๔๐.๒๐๐ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผอ.รร.บ้านหนองอิไทย ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งสำเนาคำสั่งการแต่งตั้งเวรประจำวัน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ งานบริหารงานบุคคล (แก้ไขใหม่นะคะ)
166 ศธ04140.157/166 30 กรกฎาคม 2556 ผอ.ร.ร.บ้านศาลา ผอ.สพป.ศก.3 สำรวจความพร้อมของสถานศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บริหารทั่วไป *
27 ศธ 04140.15/27 1 สิงหาคม 2556 ประธาน กพศ.15 กู่ดู่ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมการเงินและพัสดุ บริหารงบประมาณ เลขา
๙๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๕ / ๙๙ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านหว้าน ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา . .
๙๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๕ / ๙๘ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านหว้าน ผอ.สพป.ศก.๓ คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ . .
139 ศธ 04140.157/139 30 กรกฎาคม 2556 ผอ.ร.ร.บ้านศาลา ผอ.สพป.ศก.3 การตรวจสุขภาพประจำปี 2557 บริหารทั่วไป *
156 ศธ 04140.195/156 31กรกฎาคม2556 ผอ.ร.ร.บ้านหนองระนาม ผอ.สพป.ศก.3 การอยู่เวรรักษาการณ์เดือน สิงหาคม 2556 บริหารทั่วไป ธุรการ
๑๐๔ ศธ๐๔๑๔๐.๐๗๓/๑๐๔ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านตาโสม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
100 ศธ ๐๔๑๔๐.๑๙๖ / ๑๐๐ 30 ก.ค. 56 ผอ.ร.ร.บ้านหนองระเยียว ผอ.สพป.ศก.3 ขอหนังสือรับรอง ด่วน ***
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 107 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้