: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   20 สิงหาคม 2014
เวลา   13:42.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
๑๔๗ ศธ๐๔๑๔๐.๒๐๐ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผอ.รร.บ้านหนองอิไทย ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งสำเนาคำสั่งการแต่งตั้งเวรประจำวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ งานบริหารงานบุคคล ธุรการโรงเรียน
๑๕๖ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๕ / ๑๕๖ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าน ผอ.สพป.ศก.๓ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา งานบุคคล งานบุคคล
๑๑๗ ศธ๐๔๑๔๐.๑๓๑ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ครู อันดับ คศ.๓ รักษาการในตำแหน่งผอ.รร.บ.พะแวะ ผอ.สพป.ศก.๓ แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์และเวรกลางคืนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ธุรการโรงเรียน งานบริหารงานบุคคล
๒๒๗ ศธ๐๔๑๔๐.๒๑๖/๒๒๗ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวอย ผอ.สพป.ศก.๓ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวอย บุคคล บุคคล
189 ศธ 04140.014/ว189 5 พฤศจิกายน 2556 ผอ.ร.ร.บ้านกำแมด ผอ.สพป.ศก.3 ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย ธุรการ ฉบับนี้สมบูรณ์
190 ศธ 04140.014/190 5 พฤศจิกายน 2556 ผอ.ร.ร.บ้านกำแมด ผอ.สพป.ศก.3 ส่งเวรเดือน พ.ย. ธุรการ ***
189 ศธ 04140.014/ว189 18 ตุลาคม 2556 ผอ.ร.ร.บ้านกำแมด ผอ.สพป.ศก.3 ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย ธุรการ ***
๒๐๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๐/๒๐๕ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านตาเปียง ผอ.สพป.ศก.๓ ตอบรับการส่งตัวผู้บริหารสถานศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ธุรการ
๑๖๗ ศธ๐๔๑๔๐.๑๖๗ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผอ.รร.บ้านสลักได ผอ.สพป.ศก.๓ แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ งานบริหารงานบุคคล ธุรการโรงเรียน
๑๑๒ ศธ๐๔๑๔๐.๑๓๑ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผอ.รร.บ้านพะแวะ ผอ.สพป.ศก.๓ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะแวะ - ธุรการโรงเรียน
๒๒๓ ศธ๐๔๑๔๐.๒๑๖/๒๒๓ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวอย ผอ.สพป.ศก.๓ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวอย บุคคล บุคคล
๒๒๓ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๑๖/๒๒๓ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวอย ผอ.สพป.ศก.๓ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวอย บุคคล บุคคล
150 ศธ 04140.172/150 1 พ.ย. 56 ผอ.ร.ร.บ้านสวาย-สนวน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ - -
319 ศธ 04140.057/319 30 ตุลาคม 2556 ผอ.ร.ร.บ้านดู่ ผอ.สพป.ศก.3 ส่งข้อมูลพื้นฐานการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน -- ---
๔๔๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๑๒/๔๔๘ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านกันทรารมย์ ผอ.สพป.ศก.๓ ขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล *
173 ศธ 04140.124 28 ต.ค. 56 ผอ.ร.ร.บ้านผือ ผอ.สพป.ศก 3 แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ - -
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 124 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้