: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   16 กันยายน 2014
เวลา   11:46.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
๙๒ ศธ๐๔๑๔๐.๒๑๕ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ.รร.บ้านอาลัย ผอ.สพป.ศก.๓ การแจ้งคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย งานบริหารงานบุคคล ธุรการโรงเรียน
๑๖๑ ศธ๐๔๑๔๐.๒๐๐ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ.รร.บ้านหนองอิไทย ผอ.สพป.ศก.๓ การแจ้งคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย งานบริหารงานบุคคล ธุรการโรงเรียน
- - ๑๒ ร.ร. สพป. ทดลองระบบ - -
๕๐๑ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๑๒/๕๐๑ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านกันทรารมย์ ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งรายชื่อนักเรียนพักนอนในสถานศึกษา ธุรการ *
๒๓๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๑๘/๒๓๙ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านเกาะกระโพธิ์ ผอ.สพป.ศก๓ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ***** สุวรรณี
๒๓๗ ที่ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๑๘/๒๓๗ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านเกาะกระโพธิ์ ผอ.สพป.ศก๓ การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ***** สุวรรณี
๑๙๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๒๔ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ ผอ.สพป.ศก ๓ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ - -
๑๐๑ ศธ๐๔๑๔๐.๑๖๗ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผอ.รร.บ้านสลักได ผอ.สพป.ศก.๓ แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ งานบริหารงานบุคคล ธุรการโรงเรียน
๑๗๑ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๐๖/๑๗๑ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖ ร.ร.บ้านบ่อ ผอ.สพป.ศก ๓ แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ *** ธุรการ
๒๓๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๐/๒๓๘ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านตาเปียง ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งแบบ Print Out ข้อมูล DMC ๒๐๑๓ (๑๐ พ.ย. ๕๖) ธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน(กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ)
214 ศธ04140.191/214 2 ธ.ค.2556 ผอ.ร.ร.บ้านหนองเชียงทูน ผอ.สพป.ศก.3 รายงานไปราชการ ผอ.ร.ร * *
๑๒๖ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๕/๑๒๖ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนปลัด ผู้อำนวยการ คสพท.ศก.๓ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "ครูแสนดี" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คสพท.ศก.๓ งานธูรการโรงเรียน
123 123 28 โรงเรียนบ้านละลม สพป.ศก3 ทดสอบระบบค่ะ ธุรการ ธุรการ
๑๖๓ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๕ / ๑๖๓ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าน ผอ.สพป.ศก.๓ คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ . .
๑๑๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๒๔ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านผือ ผอ.สพป.ศก ๓ รายงานการรับครูย้าย * *
232 ศธ 04140.018/232 25 พฤศจิกายน 2556 ผอ.ร.ร.บ้านเกาะกระโพธิ์ ผอ.สพป.ศก3 ขออนุญาตลากิจ *** สุวรรณี
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 126 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้