: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   25 พฤษภาคม 2015
เวลา   05:55.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
๐๔๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๙๗ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการ สพป.ศก.๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง รายงานการรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 - -
๐๓๖ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๖/๐๓๖ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเภา ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ การรายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ธุรการ -
046 ศธ 04140.196/046 12 มีนาคม 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองระเยียว ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 การรายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2557 -
๒๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๕๘/๒๕ ๑๒มีนาคม๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านแดง ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ - -
34 ศธ 04140.157/34 11 มีนาคม 2557 ผอ.ร.ร.บ้านศาลา ผอ.สพป.ศก.3 รายงานการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ธุรการ *
๓๗ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๘๑/๓๗ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านท่าคอยนาง ผอ.สพป.ศก.๓ การรายงานการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ธุรการ ธุรการ
๐๓๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๔/๐๓๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านหว้า ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ธุรการ ธุรการ
๔๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗./๔๔ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้ารตาเปียง ผอ.สพป.ศก.๓ ขออนุญาตลากิจ กลุ่มบริหารงานบุคคล ธุรการ
๐๔๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๘/๐๔๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเจา ผอ.สพป.ศก ๓ รายงานการรับนักรียน อ.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ธุรการ
024 ศธ 04140.197 30 ม.ค. 2557 ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองแวง ผู้อำนวยการ สพป.ศก.3 โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557 (เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริมกรจัดการศึกษา งานธุรการ
33 ศธ 04140.157/33 5 มีนาคม 2557 ผอ.ร.ร.บ้านศาลา ผอ.สพป.ศก.3 รายงานการรับนักเรียน อบ.1 ปีการศึกษา 2557 * *
๐๖๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๕/๐๖๔ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้นาค ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ การรายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ธุรการ -
๐๖๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๕/๐๖๕ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้นาค ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ เดือนมีนาคม ธุรการ -
๐๓๓ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๖/๐๓๓ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเภา ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ การรายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ธุรการ -
๐๓๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๖/๐๓๒ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเภา ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ ขออนุญาตลากิจ ธุรการ -
๓๙ ศธ๐๔๑๔๐.๑๓๑/๓๙ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.รร.บ้านหนองอิไทย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ส่งแบบรายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ธุรการโรงเรียน
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 136 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้