: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   22 พฤศจิกายน 2014
เวลา   09:25.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
7 ศธ 04140.141/7 17 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ สพป.ศก 3 ส่งข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ธุรการ งานบุคคล
๑๐ ศธ๐๔๑๔๐.๑๔๑/๑๐ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.รร.บ้านมะขามภูมิ ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน - ธุรการโรงเรียน
๐๐๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๕/๐๐๕ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพนปลัด ผู้อานวยการ สพป.ศก สารวจข้อมูลอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บุคคล ธุรการ
๐๐๖ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๕/๐๐๖ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพนปลัด ผู้อานวยการ สพป.ศก การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บุคคล ธุรการ
06 ศธ04140.157/06 17 มกราคม 2557 ผอ.ร.ร.บ้านศาลา ผอ.สพป.ศก.3 แบบจัดทำข้อมูล p-obec บุคคล -
๑๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๑๙/๑๐ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.รร.บ้านไฮเลิง ผอ.สพป.ศก.๓ ข้อมูล p-obec นางสมปอง สีดำ กลุ่มบริหารงานบุคคล ธุถรการ
๐๐๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๓/๐๐๘ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพงกอก ผอ.สพป.ศก.๓ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย บริหารงานบุคคล **ธุรการ**
๐๐๗ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๓/๐๐๗ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพงกอก ผอ.สพป.ศก.๓ สำรวจข้อมูลอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริหารงานบุคคล **ธุรการ **
๐๒๓ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๑๔/๐๒๓ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๗ ผอ.รร.บ้านกำแมด ผอ.สพป.ศก ๓ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย บริหารงานบุคคล ธุรการ
๐๐๖ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๑๕/๐๐๖ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอาลัย ผู้อานวยการ สพป.ศก สารวจข้อมูลอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บุคคล ธุรการ
๑๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๐/๑๒ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านตาเปียง ผอ.สพป.ศก.๓ สำรวจวันลาประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ กลุ่มบริหารงานบุคคล ธุรการ
๐๐๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๑๕/๐๐๕ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอาลัย ผู้อานวยการ สพป.ศก การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บุคคล ธุรการ
ศธ๐๔๑๔๐.๐๘๕/๗ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.๓) ผอ.สพป.ศก๓ การสำรวจข้อมูลอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗ - ธุรการ ร.ร.
ศธ๐๔๑๔๐.๐๘๕/๕ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.๓) ผอ.สพป.ศก๓ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ - ธุรการ ร.ร.
๐๐๓ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๘/๐๐๓ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขวา ผู้อานวยการ สพป.ศก สารวจข้อมูลอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บุคคล ธุรการ
๐๐๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๘/๐๐๔ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขวา ผู้อานวยการ สพป.ศก การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บุคคล ธุรการ
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 131 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้